Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Stagevergoeding

 

Ben je een voltijd of deeltijd student van een lerarenopleiding die stageloopt op een ROS-school, maar geen aanstelling heeft? Dan kom je binnen ROSRijnland in aanmerking voor een stagevergoeding, als

  • je ten minste 1 maand of langer aanwezig bent op je stageschool;
  • je ten minste 2 of meer dagen per week aanwezig bent op je stageschool.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal dagen dat je stageloopt. Dit wordt vastgelegd in een stagecontract met de school. Dat is een apart contract naast je stagecontract met de opleiding.

Type aanstellingen

Studenten van de lerarenopleiding die stagelopen op een school kunnen ook een kleine aanstelling krijgen. We onderscheiden daarbij verschillende type vergoedingen en aanstellingen.

Aanstelling als onderwijsassistent

Een school kan jou naast je stage ook inzetten voor specifieke taken en je daarvoor een kleine aanstelling als onderwijsassistent aanbieden. Het gaat daarbij NIET om lestaken, maar om andere taken, zoals de begeleiding van een groepje leerlingen of de organisatie van bepaalde buitenles activiteiten. Je maakt daarover concrete afspraken met de school die worden vastgelegd in een werkcontract naast je stagecontract.

Aanstelling als onbevoegd docent

HBO-studenten in jaar 3 of 4[1] en masterstudenten van de universiteit kunnen zelfstandig voor de klas staan en ingezet worden voor het vervullen van kleine vacatures. Je krijgt dan een aanstelling conform de cao-VO en ontvangt een werkcontract met een aanstelling als onbevoegd docent.

Richtlijnen voor een aanstelling

Binnen ROSRijnland gaan we uit van het principe dat docenten in opleiding voldoende ruimte krijgen om zich in een veilige leeromgeving te ontwikkelen tot startbekwame docenten. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld die bewaken dat studenten met een kleine aanstelling, worden ingezet op basis van wat zij aankunnen en voldoende tijd overhouden voor hun studie zodat zij geen studievertraging oplopen.

In alle gevallen waarbij sprake is van een aanstelling geldt dat

– de stagiair een stagecontract met de school en de lerarenopleiding combineert met een arbeidsovereenkomst of akte van aanstelling;
–  er zorgvuldige afspraken worden gemaakt met de student en de BOS en de instituutsopleider van de lerarenopleiding over de vorm en intensiteit van de begeleiding;
– er tussentijdse evaluatiemomenten worden gepland, waarin school, student en begeleider de voortgang evalueren;
– indien zich problemen voordoen o.g.v. studievertraging of overbelasting, de taken van de student verlicht kunnen worden, zonder dat dat gevolgen heeft voor de stage.

Omvang aanstelling

De omvang van de aanstelling kan per student verschillen, maar we hanteren daarbij de volgende richtlijnen:

Opleiding tot tweedegraads docent:

  • Eerstejaars studenten: geen aanstelling
  • Tweedejaars studenten: geen aanstelling
  • Derdejaars studenten: maximaal 5 klokuur
  • Vierdejaars studenten: maximaal 8 klokuur

Opleiding tot eerstegraads docent:

  • Minor-studenten: maximaal 6 klokuur
  • Master-studenten: maximaal 12 klokuur

Voor zij-instromers of hybride docenten gelden andere afspraken op basis van maatwerk.

 

[1] Voor studenten van (H)ALO geldt dat zij pas in jaar 4 zelfstandig voor de klas mogen staan.