Designed and built with care, filled with creative elements

Stagevergoeding

ROSRijnland biedt studenten geen stagevergoeding. Daarmee sluiten we aan bij de afspraken die we met een aantal opleidingsscholen in Noord- en Zuid-Holland hebben gemaakt. Indien er een vacature is, kan een school er wel voor kiezen jou een aanstelling aan te bieden en daar een passende honorering voor te geven, conform de cao-VO 2016-2017. Er zijn daarbij twee aanstellingsmogelijkheden: de aanstelling als onbevoegd docent en de aanstelling als LiO. De partners binnen ROSRijnland zien er daarbij op toe dat je voldoende ruimte krijgt om je in een veilige leeromgeving te ontwikkelen, dat je goed wordt begeleid en dat je je studie binnen de gestelde tijd kunt afronden met een bevoegdheid. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen aanstelling student

In alle gevallen waarbij sprake is van een aanstelling geldt dat

  • de stagiair een stagecontract met de school en de lerarenopleiding combineert met een arbeidsovereenkomst;
  • er zorgvuldige maatwerkafspraken worden gemaakt met de student, de BOS en de begeleider van de lerarenopleiding over de vorm en intensiteit van de begeleiding;
  • er tussentijdse evaluatiemomenten worden gepland, waarin school, student en begeleider de voortgang evalueren;
  • indien zich problemen voordoen o.g.v. studievertraging of overbelasting, de taken van de student verlicht kunnen worden, zonder dat dat gevolgen heeft voor de stage.

Richtlijnen omvang aanstelling

De omvang van de aanstelling kan per student verschillen, maar we hanteren daarbij de volgende richtlijnen:

Opleiding tot tweedegraads docent:

  • Eerstejaars studenten: geen aanstelling
  • Tweedejaars studenten: geen aanstelling
  • Derdejaars studenten: maximaal 5 uur
  • Vierdejaars studenten: maximaal 8 uur

Opleiding tot eerstegraads docent:

  • Minor-studenten: geen aanstelling
  • Master-studenten: maximaal 12 uur

Voor zij-instromers of hybride docenten gelden andere afspraken op basis van maatwerk.