kweekvijver voor onderwijstalent

Stagevergoeding

ROSRijnland voert een gehomogeniseerd aanstellings- en honoreringsbeleid. Reguliere studenten ontvangen in principe geen stagevergoeding, tenzij zij aangesteld zijn als LIO of duale student. Honorering van studenten met een aanstelling als onbevoegd docent is een kwestie van werkgever en werknemer.

Het aanstellings- en honoreringsbeleid luidt als volgt:

1. Inleiding

Doel van de regeling

De regeling ‘Aanstellingsbeleid en honorering’ is opgesteld met het doel de voorwaarden waarop studenten binnen de Regionale Opleidingsschool Rijnland worden aangesteld te homogeniseren, zodat zij, ongeacht de instelling waar zij worden geplaatst, te maken krijgen met eensluidende voorwaarden en regelingen.

1.1 Status

De regeling heeft het karakter van een algemene richtlijn. Het staat de deelnemende instellingen vrij om een eigen invulling aan deze notitie te geven waar het gaat om het plaatsen van stagiairs boven de jaarlijks afgesproken bandbreedte en het inspelen op de marktwerking.

1.2 Inwerkingtreding en duur

De afspraken die in deze regeling zijn vastgelegd worden gehanteerd met ingang van het studiejaar 2014-2015 met dien verstande dat bij het aangaan van verplichtingen voor dat studiejaar in de periode januari-augustus 2014 de scholen gebonden zijn aan de afspraken in deze regeling. Ze gelden voor onbepaalde tijd.

 

2. Aanstellingsbeleid en honorering

In deze regeling worden de volgende categorieën studenten onderscheiden:
2.1 reguliere tweedegraads voltijdse studenten van jaar 1 t/m 4;
2.2 reguliere eerstegraads studenten en educatieve minoren;
2.3 deeltijdstudenten en zij-instromers;
2.4 tweedegraads (duale) studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent;
2.5 tweedegraads LiO-studenten en eerstegraads studenten met een aanstelling als onbevoegd docent;
2.6 overige studenten met een aanstelling als onbevoegd docent.

2.1 Reguliere tweedegraads voltijdse studenten van jaar 1 t/m 4

Reguliere tweedegraads voltijdse studenten van de jaren 1 t/m 4 ontvangen geen geldelijke vergoeding voor het bij de opleiding horende leerwerktraject op de opleidingsschool. De school vraagt van de student niet meer tijd dan de door de opleiding aangegeven tijdbesteding voor het reguliere, bij de opleiding horende leerwerktraject (en de daaraan gekoppelde studiepunten).

2.2 Reguliere eerstegraads studenten en educatieve minoren

Reguliere eerstegraads studenten ontvangen geen geldelijke tegemoetkoming voor het bij de opleiding horende leerwerktraject op de opleidingsschool.
De school vraagt van de student niet meer tijd dan de door de opleiding aangegeven tijdbesteding voor het reguliere, bij de opleiding horende leerwerktraject (en de daaraan gekoppelde studiepunten).

2.3 Deeltijdstudenten en zij-instromers

De opleidingsschool legt met deeltijdstudenten individueel vast wat de afspraken zijn over het leerwerktraject en de mogelijke geldelijke vergoeding.
Zij-instromers hebben een reguliere aanstelling als docent en volgen daarnaast een maatwerktraject aan een opleidingsinstituut.

2.4 Tweedegraads (duale) studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent

Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de benodigde dag(en) voor het reguliere, bij de opleiding horende leerwerktraject in de school, één dag in de week zijn aangesteld met een leerarbeidsovereenkomst als school- of onderwijsassistent. Hieronder valt niet het zelfstandig onderwijs verzorgen aan één of meer groepen. Inschaling: 0,2 fte in OOP-schaal 5.

2.5 Tweedegraads LiO-studenten

Wanneer een tweedegraads student als LiO wordt aangesteld dan ontvangt hij of zij een vergoeding volgens de regels binnen de CAO-VO, art. 9.a.5 of 9.b.5. Deze uren worden rechtspositioneel door middel van een ‘leerarbeidsovereenkomst leraar in opleiding’ (bijlage 2 CAO-VO) afgekaderd en hebben geen verplichting voor het schooljaar daarop tot gevolg. De regelgeving t.a.v. LiO-studenten staat in de wet op het VO onder artikel 33, 9e lid.

LiO’s kunnen hiervoor worden ingezet omdat zij door middel van een assessment hebben aangetoond dat zij bekwaam zijn om zelfstandig lessen te verzorgen. Om de LiO ook voldoende tijd te laten behouden voor het behalen van de onderwijsbevoegdheid, omvat de aanstelling volgens de regeling van de lerarenopleidingen maximaal 12 klokuren (= 0,5 fte). De student valt binnen het begeleidings- en beoordelingstraject zoals dat geldt voor alle studenten die een leerwerktraject lopen op de school. Daarnaast kan de school er voor kiezen om de student in het begeleidings- en beoordelingstraject voor startende docenten te laten meedraaien.

2.6 Overige studenten met een aanstelling als onbevoegd docent.

Studenten mogen ingezet worden voor het vervullen van kleine vacatures. Afstemming met de schoolopleider (en instituutsopleider) is gewenst. De student valt binnen het begeleidings- en beoordelingstraject zoals dat geldt voor alle studenten die een leerwerktraject lopen op de school. Eerste- en tweedejaars studenten van de 2e graadsopleiding mogen niet aangesteld worden als onbevoegd docent. Voor derdejaars studenten geldt een maximum van 8 lesuren per week; voor vierdejaars studenten 12 lesuren per week. Hoogte van de honorering is een kwestie van werkgever en werknemer. Aan te bevelen is aan te sluiten bij de honorering van LIO’s om de prikkel tot afstuderen te behouden.